Algemene Voorwaarden

PDF Algemene Voorwaarden

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Wassink advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Wassink advocatuur  werkzaam is, ieder die door Wassink advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Wassink advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.
1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: DE OPDRACHT
2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Wassink advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Wassink advocatuur vrij om te bepalen welke van haar personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Wassink advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Wassink Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Wassink Advocatuur komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de door de opdrachtgever aan Wassink Advocatuur daadwerkelijk betaalde declaraties, zulks tot een maximum van € 20.000,–.
3.3. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Wassink Advocatuur geldt de beperking als bedoeld in artikel 3.2. niet.
3.4. Wassink Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of schadeveroorzakend handelen van door haar ingeschakelde derden.
3.5. Wassink Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
3.6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
3.7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Wassink Advocatuur voor die schade.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1. De opdrachtgever vrijwaart Wassink Advocatuur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Wassink Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Wassink Advocatuur in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
4.2. Betaling van declaraties van Wassink Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 of 6:119a BW, alsmede voor alle door Wassink Advocatuur in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Wassink Advocatuur en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Wassink Advocatuur verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1. Wassink Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Wassink Advocatuur in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Wassink Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Wassink Advocatuur.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Wassink Advocatuur ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN
6.1. Wassink Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Wassink Advocatuur enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN
7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Wassink Advocatuur en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
7.4. Wassink Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
7.5. Wassink Advocatuur maakt gebruik van de “Kantoorklachtenregeling Wassink Advocatuur”, welke regeling op iedere overeenkomst van opdracht van toepassing is. Indien een klacht niet is opgelost met inachtneming van de kantoorklachtenregeling, kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Wassink Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wassink Advocatuur gevestigd is. Niettemin heeft Wassink Advocatuur het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Wassink Advocatuur is  gevestigd te Wijchen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62593714.